Les nits de gener
les més clares
i les més fredes de l'any
solen ser.
El gener és l'hereu de l'any,
i el desembre l'avi.
La lluna de gener
la reina del cel és.
Pel gener mana la lluna
i pel juliol mana el sol.
Si vols veure la lluna bé,
mira-la pel gener.
La lluna del gener,
la més clara de l'any
i mirar-la no fa d'any.
Dia creixent,
fred naixent.
Quan el dia neix
el fred creix.
Pel gener,
de dia al sol
i de vespre al braser.
Pel gener
tanca la porta
i encèn el braser.
Pel gener
la vella al foguer.
Mes de gener,
mes de geler.
El gener
serè i gelador.