En Pere va
per la carretera
amb un carro
carregat de rocs,
que fa carric, carrac,
carric, carrac.